Talr.: 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Atbalsts kompetenču attīstībai

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

 Lai nonāktu projekta mājas lapā, klikšķiniet uz projekta logotipa

Nodarbību grafiks 2018./2019.m.g.

Projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes tika plānotas gan izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācību traucējumiem, gan talantīgajiem izglītojamajiem. Projekta pedagogi strādāja ar skolēna individuālo kompetenču attīstīšanu gan dažādās mācību aktivitātēs, gan ārpusstundu pulciņos, piemērojot aktivitātes izglītojamo individuālajām vajadzībām un iespējām. Projekta ietvaros skolā tika ieviestas alternatīvas mācību formas, lai pedagogi atrastu vajadzīgos paņēmienus izglītojamo kompetenču uzlabošanai, lai mācību procesā tiek ievērotas izglītojamo spējas un vajadzības un mērķtiecīgi tiktu uzlabotas izglītojamo kompetences, kas traucē izglītojamajiem sasniegt augstākus mācību rezultātus.

Projekta aktivitātes tika saistītas ar izglītojamo lietpratības attīstību gan valodu, gan STEM mācību priekšmetos – rosinot viņu interesi par dažādām iespējām personīgo spēju attīstībai. Projektā iesaistīti  skolēni no 1. līdz 9. klasei. Skolēniem uzlabojusies kritiskās domāšanas, analīzes, sintēzes spējas, kā arī praktiskās darbošanās pieredze ar neierastiem mācību līdzekļiem, veidojot interesi un praktiskās iemaņas darbā ar koku, Lego robotiem, konstruktoriem, tā attīstot roku sīko muskulatūru, kas uzlabo izglītojamo vispārējās spējas. Izglītojamajiem, pedagoga vadībā sasniedzot individuālus pozitīvus rezultātus, pieaug gan darba temps, gan spējas saskatīt savu izaugsmi; no skolēna ar mācīšanās grūtībām sāk veidoties pašapzinīgs, vispusīgi attīstīts un lietpratīgs sabiedrības loceklis, kurš ir ieinteresēts savā izaugsmē.

 

Jauno žurnālistu pulciņš

Mazā skolas avīzīte

Mazās skolas avīzītes 2017./2018. m.g. 6. numurs

Mazās skolas avīzītes 2017./2018. m.g. 5. numurs

Mazās skolas avīzītes 2017./2018. m.g. 4. numurs

Mazās skolas avīzītes 2017./2018. m.g. 3. numurs

Mazās skolas avīzītes 2017./2018. m.g. 2. numurs

Mazās skolas avīzītes 2017./2018. m.g. 1. numurs