Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Skolas dokumenti

Ogres 1. vidusskola ir Ogres novada domes dibināta izglītības iestāde. Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Ogres novada domes apstiprināts Ogres 1. vidusskolas nolikums.

Skolas darba plāns trim gadiem tiek izklāstīts Ogres 1. vidusskolas attīstības plānā, bet katra gada prioritātes, sasniedzamie rezultāti un uzdevumi Ogres 1. vidusskolas darba plānā. Ogres 1. vidusskolas attīstības plānu 2020. - 2023. gadam plānots pieņemt 2020. gada septembrī. Ik gadu skola papildina skolas pašvērtējuma ziņojumu, kas līdz katra mācību gada 1. septembrim tiek publicēts skolas mājas lapā.

Izglītības procesa organizāciju, skolēnu pienākumus, tiesības un uzvedības noteikumus, vecāku pienākumus un tiesības sadarbībā ar skolu, skolēnu un vecāku sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību un citus skolas darba organizācijas jautājumus nosaka Darba režīms un iekšējās kārtības noteikumi. Skolas darbinieku gaitas nosaka Darba kārtības noteikumi. COVID - 19 piesardzības pasākumi noteikti skolas iekšējos noteikumos Kārtība, kādā Ogres 1. vidusskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Skolas pārvaldē iesaistīti gan pedagogi, gan vecāki un skolēni. Visi minētie sadarbojas Skolas padomē, kuras darbību nosaka Skolas padomes reglaments. Skolēnu pašpārvalžu darbību nosaka 4. - 6. klašu skolēnu pašpārvaldes reglaments, 7. - 9. klašu skolēnu pašpārvaldes reglaments un 10. - 12. klašu skolēnu pašpārvaldes reglaments. Pedagogu sadarbību skolā nosaka  Pedagoģiskās padomes reglaments un Metodiskās padomes un komisiju reglamenti. Pedagoģiskajā padomē satiekas visi skolas pedagogi, bet metodiskajā padomē tiekas metodisko komisiju un grupu vadītāji.

Skolēnu un pedagogu sadarbības nosacījumi apskatīti Pētnieciskā un radošā darba noteikumos (1. - 9. klasei) un Zinātniskās pētniecības darba noteikumos (10. - 12. klasei). Skolēnu mācību darbs tiek vērtēts saskaņā ar izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 1., 4., 7. un 10. klasei un citām klasēm.

1. - 3. klašu skolēnu dienas gaitas nosaka arī Pagarinātās dienas grupas kārtība.

Lai novērtētu teicamu un izcilu skolēnu un pedagogu darbu, izstrādāta Ogres 1. vidusskolas apbalvojumu piešķiršanas kārtība. Visa gada garumā 4. - 9. klašu skolēni parāda komandas spēku skolas konkursā “Kopā uz panākumiem”. Šī konkursa norisi reglamentē Konkursa “Kopā uz panākumiem” nolikums 4. - 6. un 7. - 8. klašu grupai.

Atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai skola publicē Mācību literatūras sarakstu 2020. - 2023. gadam. Skolā izstrādāta un darbojas Izglītojamo personu datu aizsardzības kārtība.