Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Pamatizglītība (1-3)

2022./2023. mācību gadā 1. - 3. klašu posmā ir 18 klases, katrā klasē mācās 21 - 22 skolēni.

1. - 3. klašu skolēni mācās pēc jaunajam izglītības standartam atbilstošas izglītības programmas (skatiet šajā saitē) un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (skatiet šajā saitē). Vairāk par jauno mācību saturu varat uzzināt projekta Skola 2030 sagatavotajos materiālos (skatiet šajā saitē).    

Skolēniem, kuri mācās speciālās pamatizglītības programmā, tiek izveidots individuāls mācību plāns, skolēniem ir iespēja apmeklēt logopēdu un speciālo pedagogu. Veicot nākamo 1. klašu skolēnu sadali pa klašu grupām, vērā tiek ņemts pieteikumu anketās vecāku norādītās iespējamās skolēnu mācīšanās grūtības, lai šos skolēnu pēc iespējas vienmērīgāk izkliedētu pa klašu komplektiem. Vairāk par skolēnu uzņemšanu un dalījumu klasēs varat uzzināt mājas lapas sadaļā “Uzņemšana”.

1. - 3. klasēs strādā viens pedagoga palīgs katrai klašu grupai. Katrs skolotājs savā mācību priekšmetā piedāvā apmeklēt konsultācijas, tās tiek nodrošinātas gan pirms stundu sākuma, gan pēc stundām.

Skolā ir vienota kārtība mācību sasniegumu vērtēšanā (kārtību skatiet šajā saitē). Ik nedēļu skolas mājas lapā tiek publicēts pārbaudes darbu grafiks nedēļai.  2. un 3. klasēs obligāts skolēna dokuments ir papīra diensagrāmata, klases audzinātājs plānotos pārbaudes darbus katram semestrim sakārto tabulā un ielīmē skolēna dienasgrāmatā.

Skolā ieviesti 3. klašu vienotie noslēguma darbi matemātikā un latviešu valodā. Šos skolas pārbaudes darbus esam ieviesuši, lai skola spētu novērtēt mūsu kopējo sniegumu bērnu izglītošanā. 

Nodrošinot atbalstu talantīgajiem skolēniem, skola piedāvā darboties “olimpiskajās komandās” - 2. un 3. klasēs piedāvājam nodarbības matemātikā. Katrā klašu grupā skolotāji rīko mācību priekšmetu olimpiādes skolas ietvaros.

Par tradīciju kļuvusi piedalīšanās  MMC matemātikas olimpiādē 3. - 9. klasēm un MMC Junior 1. - 2. klasēm, kuru rīko RIMS (Riga  International Meridian School) un matemātikas konkursā  “Ķengurs”. 

Domājot par jauno mācību saturu, kuru 2020./2021. mācību gadā uzsāka 1. klases, visi 1. - 3. klašu skolotāji aprobējuši kādu no “Skola 2030” piedāvātajiem mācību materiāliem. Skolotāji izmēģinājuši  un arvien meklē  jaunas mācību darba formas: integrēto apmācību, blokstundas (pāra stundas). 1. - 3.klasēs mācību stundu saraksts veidots kā modulāra apmācību sistēma: dabaszinības, sociālās zinības, ētika/kristīgā mācība tiek apgūta pa nedēļām, tā skolēniem veidojot izpratni par kādas tēmas kopumu, to nesadrumstalojot.

1. un 2. semestra noslēgumā 3 skolēni no katras klases piedalās pasākumā “Liecības pie direktora”. Liecības pie direktora saņem divi katras klases skolēni, kuri sekmēs uzrādījuši vislabākos rezultātus, un viens skolēns, kuru izvirza klases audzinātājs. Klases skolotājs izvirza skolēnu, kurš  pusgada laikā klases kolektīvā ir bijis zinātkārs, mērķtiecīgs, atbildīgs un draudzīgs.

Ārpus skolas liela daļa 1. - 3. klašu kolektīvu četras reizes gadā apmeklē koncertlektorijus “Mūzika Tev”, apvienojot šos braucienus ar muzeja apmeklējumiem. Klašu kolektīvi aktīvi izmanto “Skolas somas” piedāvājumu gan aicinot pasākumu organizētājus  uz skolu, gan pašiem dodoties uz piedāvātajiem pasākumiem ārpus skolas.

1. - 3. klašu skolēni mācās skolas trešajā korpusā. Katrai no klašu grupām atvēlēts savs stāvs. Tadējādi katras pirmās klases skolēni starpbrīžos satiek citu pirmo klašu skolēnus. Tā ir lieliska iespēja satikt savus pirmsskolas un pagalma draugus katru dienu! Atrašanās vienā korpusā ļāvusi skolas telpas piemērot tieši 1. - 3. klašu skolēnu vajadzībām. Ar vecāku un skolotāju iniciatīvu un entuziasmu 1. - 3. klašu gaiteņi kļuvuši bērniem draudzīgāki - sienas un grīdas rotā izglītojošas spēles mūsu skolas jaunākajiem skolēniem.