Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Pamatizglītība (7-9)

2022./2023. mācību gadā 7. - 9. klašu posmā ir 15 klašu komplekti, katrā klasē mācās ne vairāk kā 26 skolēni.

7. - 9. klašu skolēni mācās pēc jaunajam izglītības standartam atbilstošas izglītības programmas (skatiet šajā saitē) un speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (skatiet šajā saitē).

Vairāk par jauno mācību saturu varat uzzināt projekta Skola 2030 sagatavotajos materiālos (skatiet šajā saitē). Ar informāciju par skolēnu uzņemšanu 7. - 9. klasēs varat iepazīties skolas mājas lapas sadaļā “Uzņemšana”.

Mācību process un vērtēšana

No septītās līdz devītai klasei skolēni katru mācību gadu apgūst 16 dažādus mācību priekšmetus. Septītajā klasē kā jauni mācību priekšmeti ir ģeogrāfija un bioloģija, kuri aizstāj līdz šim skolēniem pazīstamās dabaszinības, no astotās klases jāmācās arī fizika un ķīmija. Katru no šiem mācību priekšmetiem skolēni mācās divas mācību stundas nedēļā.

Atbilstoši jaunajam mācību standartam, no 2020. gada 1. septembra septītās klases skolēniem ir daži līdz šim nebijuši mācību priekšmeti - inženierzinības, teātra māksla, bet līdzšinējo mācību priekšmetu “Mājturība un tehnoloģijas” aizstās “Dizains un tehnoloģijas”.

Mācību process bieži tiek organizēts izmantojot “pāra stundas” - divas secīgas mācību stundas vienā mācību priekšmetā. Lai nedaudz samazinātu mācību priekšmetu skaitu nedēļas ietvarā, daži mācību priekšmeti tiek dalīti mācīšanai pāra un nepāra nedēļās. Lieliskas ir mācību stundas ārpus skolas - pētām kokus, mērām mājas, skaitām putnus un darām daudz cita.

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība skolā ir vienotam ar to varat iepazīties skolas mājas lapas sadaļā “Dokumenti”.

Katru mācību gadu, lai novērtētu skolēnu zināšanas un izvērtētu papildus apguvei nepieciešamo, skola nosaka un laika periodā no marta līdz maijam skolēni veic skolas noslēguma pārbaudes darbus kādā no mācību priekšmetiem. Iegūto vērtējumu ņem vērā, izliekot skolēna gada mācību sasniegumu vērtējumu.

Attīstības iespējams katram

Skola piedāvā īpašu atbalstu gan skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, gan tiem, kuri ir talantīgi vai ar padziļinātu interesi kādā no mācību jomām. 

Lai nodrošinātu pietiekamu atbalstu, klasē drīkst būt ne vairāk kā četri skolēni, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Skolēniem ar mācību grūtībām latviešu valoda un matemātika tiek mācīta nelielās grupās -  atbilstoši skolēnu spējām un pielāgojot apguves tempu. Pārējos mācību priekšmetus skolēni apgūst kopā ar visu klases kolektīvu.

Lai palīdzētu skolēniem, kuriem mācībās veicas grūtāk, skola piedāvā konsultāciju apmeklējumus un projekta PUMPURS atbalstu, kura ietvaros iespējamas individuālas papildus nodarbības. Ja skolas atbalsta personāls vai kāda medicīnas iestāde noteikusi konkrētus nepieciešamos mācību atbalsta elementus (laika pagarinājums, atgādņu izmantošanu u.c.), tos iespējams izmantot visās mācību stundās.

Skolēniem, kuriem ir padziļināta interese vai talants kādā mācību jomā, piedāvājam mācību priekšmetu olimpisko komandu nodarbības. Tajās skolēni ne tikai gatavojas mācību priekšmetu olimpiādēm, bet visa mācību gada garumā pēta un izzina ar noteikto jomu saistītus jautājumus, apspriež jaunumus pasaulē un ir kopā ar vienaudžiem, kuriem konkrētā mācību joma vai priekšmets interesē vairāk.

Skolēniem tiek piedāvātas arī dažādas interešu izglītības nodarbības - muzikālajā un teātra jomā, kokapstrādē, tehniskajā modelēšanā, elektronikā, frīsbijā un volejbolā.

Kopā ne tikai mācību stundās

Lai veicinātu skolēnu klases kolektīvu saliedēšanu un piederības sajūtu skolai, 7. - 9. klašu skolēni piedalās un organizē dažādus skolas pasākumus - rudens balli, Ziemassvētku balli, Valentīna dienas pasākumu un līdzīgi. Devītās klases skolēniem ir īpaša iespēja Zinību dienā skolā ievest jaunos pirmklasniekus, mācību gada laikā piedalīties pasākumos kopā ar vidusskolēniem un maija vidū dzirdēt savu pamatskolas pēdējo zvanu.

Šo pasākumu organizēšanā aktīvi iesaistās arī skolēnu pašpārvalde, kurā pārstāvēti viens vai vairāki skolēni no katras klases.

Ārpus skolas liela daļa klases kolektīvu izvēlas apmeklēt “koncertlektorijus” vai “kinolektorijus” - 4 reizes mācību gadā koncertu vai nozīmīgu filmu apmeklējumi, izmantojot projekta “Skolas soma” atbalstu. Skolēni klātienē iepazīst Latvijas mākslas un kultūras norises, organizē klases vakarus, izbraucienus un dažādus citus kopīgus klases pasākumus.

Pēdējos gados 7. - 8. klašu kolektīvi savu sniegumu var salīdzināt arī skolas ietvaros rīkotā pasākumā visa mācību gada garumā “Kopā uz panākumiem”, kurā katru mēnesi skolēni veic mājasdarbu un piedalās viktorīnā par kādu no mācību priekšmetiem. Konkursā tiek novērtēta arī mācību sasniegumu dinamika, uzvedība un sporta sacensību sniegums. Ziemassvētkos veiksmīgākās klases saņem nelielas balvas, bet mācību gada noslēgumā tiek organizēts saliedēšanās pasākums klasēm, kuru sniegums bijis vislabākais.

Pamatskolas noslēgums

Pēdējais zvans devītās klases skolēniem skan maija vidū, un tad klat eksāmenu laiks. Lai saņemtu apliecību par pamatizglītības iegūšanu, skolēnam jāiegūst sekmīgs gada vērtējums katrā mācību priekšmetā un jānokārto eksāmens latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā un Latvijas vēsturē. Atbilstoši Izglītības likumam, skolēns saņem apliecību par pamatskolas izglītības iegūšanu arī tad, ja vienā no mācību priekšmetiem vērtējums ir nepietiekams. Pamatskolas izlaidumu svinam jūnija vidū, un nākamajās darba dienās pēc tā ar prieku sākam skolēnu uzņemšanu vidusskolas klasēs.