Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Mācīšanās grūtības

Dārgie skolēni un vecāki! Mūsu skolas pedagogi ar lielu atbildību cenšas atbalstīt skolēnus, kuriem ir mācīšanās grūtības. Aicinām izlasīt mūsu sagatavoto informāciju par mācīšanās grūtībām un to cēloņiem. Lūdzam sadarboties ar skolas speciālistiem sava bērna atbalstam, jo visvairāk bērnam var palīdzēt tieši 1. - 3. klašu posmā! Aicinām noteikti iekļauties speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar mācīšanās grūtībām, ja bērnam ir diagnosticētas mācīšanās grūtības. Jūsu bērns gūs papildus atbalstu un skolā jutīsies labāk!

Mācīšanās grūtību un traucējumu cēloņi

Speciālisti ir konstatējuši, ka mācīšanās traucējumi ir neiroloģiski traucējumi, kas ietekmē galvas smadzeņu spēju izprast, atcerēties vai nodot informāciju. Šie traucējumi saistīti ar nevienmērīgu smadzeņu darbības procesu nobriešanu - dažas spējas attīstās lēnāk vai neattīstās pietiekami, kas izteikti apgrūtina spēju mācīties. Mācīšanās traucējumi nav garīgās attīstības traucējumi. Patiesībā šie traucējumi bieži vien ir grūti pamanāmi, jo bērnu inteliģence var svārstīties no vidējas līdz pat izcilai. Speciālisti uzskata, ka šie traucējumi īstenībā sastopami daudz biežāk un daudzi bērni skolā nemācās tik labi, kā viņi varētu, savu nediagnosticēto mācīšanās traucējumu dēļ. Mācīšanās traucējumi nepāriet, tie saglabājas visu mūžu - tie ir noturīgi un saglabājas arī pieaugušajiem.

Izteiktas mācīšanās grūtības var rasties arī dēļ pazeminātas vai aizkavētas visu kognitīvo spēju attīstības, kad bērns spēj apgūt zināšanas un prasmes vien nepilnīgā vai  pamata līmenī atbilstoši izglītības standartam un, lai to paveiktu, bērnam nepieciešama individuāla un specifiski pielāgota pedagoģiska palīdzība. Vecāki bieži vien var neatpazīt šāda veida attīstības traucējumus, jo tos var konstatēt tikai speciālisti - psihologs, psihiatrs, logopēds, pedagogs. Šī palīdzība bērnam ar attīstības traucējumiem visefektīvākā ir pirmsskolas vecumā un jaunākajā skolas vecumā.

Mācīšanās grūtības var rasties arī kā sekas  emocionāliem pārdzīvojumiem - stress, konflikti ģimenē, nepietiekama aprūpe vai vecāku klātesamība, pāraprūpe, pārciestas vardarbīas pieredze, ilgstošas veselības problēmas, kas apgrūtina iekļaušanos vienaudžu vidū un mācību ritmā, negatīvi ietekmē pašvērtējumu.

Mācīšanās grūtības var būt saistītas ar nepietiekamu gribas un motivācijas jomas attīstību bērnam, kas var būt psihiskās veselības traucējumu sekas, nepietiekamas audzināšanas, visatļautības un robežu trūkuma attieksmē pret bērnu sekas, negatīvas ģimenes attieksmes pret skolu un izglītību kā vērtību sekas.

Mācīšanās traucējumu izpausmes

  • Mācīšanās traucējumiem ir raksturīgas informācijas apstrādes grūtības, kas ietekmē mācīšanās pamatprasmes.
  • Skolēniem ar mācīšanās traucējumiem ir raksturīga neatbilstība starp normālu intelektu un vājām sekmēm. Tātad pirmais, kam būtu jāpievērš uzmanība, vai bērna sekmes ir atbilstošas viņa intelektam.
  • Skolēnam ar mācīšanās traucējumiem var būt gan vāja lasītprasme un rakstītprasme, gan aritmētisko un teksta uzdevumu risināšanas grūtības.
  • Parasti šiem skolēniem ir nepieciešams ilgāks laiks informācijas apstrādei, tas nozīmē, ka domāšanas procesi norit lēnāk vai arī citādāk nekā pārējiem bērniem.

Speciālā pedagoga palīdzība būtu nepieciešama tad, ja skolēnam ir:

  • grūtības atsevišķu priekšmetu apguvē;
  • nepietiekami attīstītas mācīšanās prasmes;
  • neatbilstība starp normālu intelektu un vājām sekmēm;
  • emocionālā labilitāte (vāja izziņas aktivitāte, zema mācību motivācija).

Speciālais pedagogs vērtē bērna mācīšanās spējas, veic lasītprasmes, rakstītprasmes un aritmētisko iemaņu pārbaudi. Kopā ar speciālo pedagogu skolēni aktivizē savus izziņas procesus, meklē veidus, kā kompensēt savas vājās jomas ar dažādiem pielāgojumiem un atgādnēm, atrod savas stiprās puses, lai tās turpmāk izmantotu mācību procesā.

  • Svarīgi ir savlaicīgi konstatēt mācīšanās traucējumus, jo visefektīvāk palīdzību var sniegt pirmsskolas un sākumskolas posmā.
  • Mūsu skolā atbalsta prioritāte ir skolēni ar mācīšanās traucējumu programmu.

Psihologa konsultācija  var būt nepieciešama, lai izprastu mācīšanās un uzvedības grūtību iemeslus, izveidotu veiksmīgāku mācīšanās plānu. Psihologs var palīdzēt mācīšanās traucējumu izvērtēšanā un izstrādāt ieteikumus pedagogiem un vecākiem, kā labāk bērnam palīdzēt attīstīt mācīšanās iemaņas, kompensēt grūtības. Psihologs nosaka atbalsta pasākumus skolā un vajadzības gadījumā rekomendē atšķirīgu pedagošisko pieeju, audzināšanas paņēmienus, cita veida psiholoģisko palīdzību. Sadarbībā ar pedagogu, logopēdu un speciālo pedagogu skolēnam var tikt piedāvāta pedagoģiski medicīniskās komisijas konsultācija, lai izvēlētos piemērotāku  mācību programmu.