Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Misija un vīzija

Misija, vīzija un vērtības

Dibināta 1919. gadā, Ogres 1. vidusskola piedāvā vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas Ogres un tās apkaimes iedzīvotājiem. Skola nodrošina iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību skolēniem ar dažādām spējām un interesēm.

Skolas misija

Skola ir vieta katra skolēna izaugsmei un labsajūtai, kurā kļūt par zinātkāriem, mērķtiecīgiem, atbildīgiem un draudzīgiem cilvēkiem. 

Skolas moto izteikts Viļa Plūdoņa vārdiem: “Es kāpt gribu kalnā visaugstākā, ne spēka man pietrūks, ne bail man no kā!”. 

Skolas vīzija

“Skola, kuru izvēlas”. Šie vārdi liek attīstīties katru gadu, sekot līdzi inovācijām un sniegt izglītojamajiem, vecākiem un darbiniekiem labāko.

Skolas vērtības 

Zinātkāre. Mērķtiecība. Atbildība. Draudzīgums.

Mēs meklējam labākos risinājumus katra skolēna izaugsmei un labsajūtai

Tā kā skolēnu skaits Ogres 1. vidusskolā ir ļoti liels, mēs sevišķi cītīgi meklējam risinājumus, lai pievērstu uzmanību katra skolēna izaugsmei un labsajūtai.

Lai lielā skola kļūtu mazāka un pieejamāka gan skolēniem, gan vecākiem, tā sadalīta piecās klašu grupās - 1. - 3. klašu grupa, 4. - 6. klašu grupa, 7. - 9. klašu grupa, 10. - 12. Klašu grupa. Katras klašu grupas darbu organizē direktora vietnieks mācību un audzināšanas darbā, kas pārzina gan pedagogu darbu, gan skolēnu veiksmes un neveiksmes, gan saziņu un sadarbību ar vecākiem.

Skolēnu sekmēm skolā regulāri seko gan klases audzinātājs, gan klases skolotāju kolektīvs. Ja vērojama skolēna sekmju pasliktināšanās, audzinātājs aicina uz sarunu skolēnu vai skolēna vecākus. Dažkārt sarunā piedalās atbilstošās klašu grupas direktora vietnieks mācību un audzināšanas darbā. Kopīgi tiek meklēti problēmas cēloņi un risinājumi.

Daudzkārt vecāki paši pamana bērna sekmju pasliktināšanos un lūdz sarunu ar pedagogu. Sekmju kritumu iespējams redzēt vai nu elektroniskajā žurnālā - e-klasē -, vai skolēnu sekmju izrakstu izdrukās. Mēs esam sevišķi gandarīti par vecāku rosinātām sanāksmēm, jo vecāku interese par savu bērnu ir kopīgu panākumu atslēga.

Skolēniem ar mācību grūtībām, kuru izaugsmei nepieciešams papildus darbs, skola piedāvā dažādu atbalsta speciālistu - logopēda, psihologa, speciālā pedagoga, pedagoga palīga - palīdzību. Šobrīd skolēniem piedāvājam sevišķi individualizētu atbalstu Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS) un “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Skola nodrošina īpašu atbalstu arī dažādās mācību jomās talantīgo skolēnu izaugsmei. Mācību priekšmetu olimpiskajās komandās skolēnam ir iespēja gan attīstīt savus talantus, gan gatavoties mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem. Arī talantīgajiem skolēniem šobrīd piedāvājam papildus atbalstu Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Skolēna labsajūtu skolā veido saskarsme ar pedagogiem un skolas biedriem. Skolas kolektīvs iegulda lielas pūles, lai veidotu pozitīvas un cieņpilnas attiecības gan savā starpā, gan klasēs. Ja skolēnu, skolotāju vai vecāku sadarbībā neveidojas pozitīvas un cieņpilnas attiecības, aicinām iesaistītajiem cilvēkiem atklāti runāt par savām sajūtām. Nepieciešamības gadījumā aicinām piesaistīt attiecīgā posma direktora vietnieka palīdzību.

Katra mācību gada noslēgumā mūsu skola veic skolēnu un skolotāju aptauju par skolēna izaugsmi un labsajūtu mācību gadā. Aptaujas rezultāti tiek analizēti, publicēti skolas pašvērtējuma ziņojumā un izmantoti skolas darba uzlabošanai nākamajā mācību gadā.  

Mēs mācāmies viens no otra un veiksmīgākajiem piemēriem ārpus skolas

Lai skola veiksmīgi darbotos mainīgajā pasaulē, skolas darbiniekiem nemitīgi jāmācās vienam no otra un arī no labākajiem piemēriem ārpus skolas. Pedagogu sadarbība un mācīšanās vienam no otra ir skolas veiksmes stūrakmens. Lai pedagogu sadarbība un pieredzes apmaiņa notiktu sistemātiski, skolā nenotiek katras nedēļas pirmā mācību stunda. Skolēni šīs mācību stundas laikā var atpūsties mājās vai darboties skolas lasītavā, bet skolas pedagogi tiekas dažādās metodiskajās komisijās un grupās, lai mācītos viens no otra un spriestu par skolas attīstību. Bez šāda kopīga laika būtu ļoti grūti panākt kolektīva kopdarbu. Pedagogu sadarbība un mācīšanās vienam no otra notiek arī ārpus skolas ietvaros, sadarbībā ar citām skolām.

Mēs veidojam ciešas un godīgas attiecības ar skolēnu vecākiem

Atklāta, godīga un cieņpilna saruna ir labas sadarbības pamats. Viena daļa no šīm sarunām ir elektroniskā formā - skolotāji sūta gan pozitīvas, gan negatīvas piezīmes un vēstules skolēnu vecākiem. Otra daļa sarunu ir klātienē, pārrunājot gan sasniegumus, gan problēmas un to risinājumus. Mēs ticam tiešai, godīgai, cieņpilnai sarunai, kuras mērķis ir skolēna labsajūta un sekmes skolā.  

Mēs aktīvi sadarbojamies ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām

Mēs ticam sadarbībai, ne konkurencei. Mēs ticam, ka kopā ar citām valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām mēs varam paveikt vairāk nekā vieni paši. Tādēļ mēs aktīvi iesaistāmies mūsu partneru rosinātajos projektos un veidojam tādus arī paši.