Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Priekšlikumi un sūdzības

Atklāta, godīga un cieņpilna saruna ir labas sadarbības pamats. Ja skolēnam vai vecākam ir radušies jautājumi vai iebildumi par mācību procesu, vai arī skolēnam vai ģimenei ir priekšlikumi mācību procesa uzlabošanai, lūdzam par  šo jautājumu elektroniski (e-klasē), ar tālruņa palīdzību vai klātenes tikšanās laikā apspriest ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju, audzinātāju vai citu skolas pedagogu.

Ja saruna ar tieši iesaistīto pedagogu nav bijusi auglīga, lūdzam ievērot skolā pieņemto skolēnu un vecāku sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kartību:

  • Skolēnu un vecāku sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas mērķis ir identificēt un novērst iespējamu bērnu tiesību aizskārumu vai apdraudējumu.
  • Visās darbībās, kas skar sūdzību un ziņojumu izskatīšanu, iesaistīto personu pienākums ir ievērot konfidencialitāti, un informāciju par bērnu var izpaust tikai tiktāl, cik tas nepieciešams sūdzības izskatīšanai.
  • Sūdzību skolēns vai vecāks iesniedz rakstiski, elektroniski vai mutvārdos, adresējot to skolas direktoram vai direktora vietniekam.
  • Sūdzībā norādāms sūdzības iesniedzējs; mutvārdu sūdzība piefiksējama sarunas protokolā, kuru paraksta gan protokolētājs, gan sūdzības iesniedzējs.
  • Sūdzība tiek iegrāmatota skolas lietvedībā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc sūdzības saņemšanas.
  • Lēmumu par sūdzībā definētās problēmas risinājumu direktors vai direktora vietnieki pieņem atbilstoši savai kompetencei, nepieciešamības gadījumā piesaistot skolā un ārpus skolas esošos speciālistus.
  • Lēmums par sūdzībā definētās problēmas risinājumu sūdzības iesniedzējam tiek paziņots rakstiski, elektroniski vai protokolētā sarunā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no sūdzības saņemšanas brīža.
  • Lēmuma izpildei tiek noteikts termiņš un veikta tā izpildes kontrole.
  • Ja pēc sūdzības izskatīšanas uzlabojumu nav un lēmumi netiek pildīti, tad izglītojamajam un viņa vecākiem (aizbildņiem) ir tiesības prasīt citu instanču palīdzību (policija, bāriņtiesa u.c.).

Pretrunas pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbībā ir normāla skolas ikdienas daļa. Šo problēmu konstruktīva risināšana ir mūsu - pedagogu, skolēnu un vecāku - kopīga atbildība. Aicinām sadarbībā būt atklātiem, godīgiem un cieņpilniem, un arī paši tādi centīsimies būt.