Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Atbalsts kompetenču attīstībai

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

 Lai nonāktu projekta mājas lapā, klikšķiniet uz projekta logotipa

Nodarbību grafiks 2022./2023.m.g.

Projekta 2. posma aktivitātes

Ogres 1.vidusskola tiecas izaudzināt zinātkārus, mērķtiecīgus, atbildīgus un draudzīgus cilvēkus. Mēs allaž meklējam labākos risinājumus katra skolēna izaugsmei un labsajūtai, tādēļ jau trešo mācību gadu iesaistāmies Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Dalība projektā sniedz iespēju nodrošināt individualizētas nodarbības gan skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, gan skolēniem, kuru talantu attīstībai nepieciešams papildus skolotāja atbalsts.

Speciālais pedagogs 1. - 6.klašu grupā

Līdzdalība projektā ļāvusi skolai piesaistīt divus profesionālus un enerģiskus speciālos pedagogus - Dairu Kristapsoni un Jekaterinu Bezdežsku. Speciālais pedagogs ir skolotājs, kurš individuāli vai ļoti nelielā grupā strādā ar skolēniem, kuriem konstatēti mācību traucējumi. Mācību procesā skolēns kopā ar speciālo pedagogu atgriežas pie iepriekš nesaprastās mācību vielas, lai to izprastu un nostiprinātu. Speciālā pedagoga nodarbībās skolēniem ir iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes paralēli mācību stundai un konkrētajai tēmai, bet tas notiek atbilstoši skolēna mācīšanās spējām un darba tempam. Šajās nodarbībās zināšanas un prasmes bieži tiek apgūtas, izmantojot rotaļu elementus, attīstošās spēles.

Pedagogu palīgi matemātikas apguvei 4. - 9.klašu grupā

Matemātikas apguve veido būtisku skolēna ikdienas daļu - aptuveni 20% no skolēna kopējās mācību slodzes. Tādēļ sevišķi svarīgi, lai katrs bērns matemātiku varētu apgūt sev piemērotā tempā un veidā. Projekta ietvaros skolēniem, kuriem matemātikas apguve sagādā sevišķas grūtības, tiek nodrošināta matemātikas mācīšana mazās grupās. Vismazāk skolēnu - pieci - ir sesto klašu matemātikas grupā; lielākā ir septīto klašu matemātikas grupa, kurā mācās desmit skolēni. Skolotājam ir iespēja veltīt uzmanību katram bērnam. Galvenais, ka skolēniem nav jākautrējas kaut ko nezināt - viņi droši jautā un nebaidās kļūdīties. Visi mazo grupu skolotāji ir kvalificēti matemātikas pedagogi. 

Pedagogu palīgi tekstpratības stiprināšanai 4. - 6.klašu grupā

Lasītprasme un tekstveide ir ļoti nozīmīga veiksmīgai dzīvei. Lai šīs svarīgās pamata prasmes atbilstoši savām spējām varētu apgūt visi mūsu skolēni, skola piedāvā latviešu valodas apguvi mazās grupās tiem skolēniem, kuriem ir mācību grūtības. Skaitliski mazākā ir ceturto klašu skolēnu grupa, kurā mācās pieci skolēni, bet lielākā ir piekto klašu skolēnu grupa, kurā mācās septiņi skolēni. 4. - 6. klašu latviešu valodas apguves mazās grupas vada speciālais pedagogs ar latviešu valodas pedagoga kvalifikāciju Daira Kristapsone. Skolēni šajās stundās turpina nostiprināt un uzlabot savas lasīšanas, rakstīšanas, stāstīšanas un klausīšanās iemaņas. Pastiprināti pievēršas valodas attīstības un vārdu krājuma paplašināšanas uzdevumiem. Skolēni kopā ar speciālo pedagogu veido atgādnes, kuras var izmantot ikdienas mācību darbā un pārbaudes darbos. Mācību procesā tiek izmantoti skolēnu spējām pielāgoti uzdevumi, kustību rotaļas, skaitāmpanti, attīstošās spēles. Skolēni mācās sadarboties grupās un pāros. 

Matemātikas olimpiskās komandas

Matemātikas olimpiskās komandas ir skolēnu pulciņi, kas zinošu skolotāju vadībā risina piņķerīgas matemātikas problēmas. Viens no skolas 2019./2020. mācību gadā sasniedzamajiem mērķiem paredz, ka vismaz 20% no 4. - 9.klašu skolēniem regulāri piedalās mācību priekšmetu olimpiskajās komandās. Pienesumu šī mērķa sasniegšanai noteikti dos matemātikas olimpiskās komandas, kurās šobrīd iesaistīti aptuveni 70 skolēni. Visvairāk skolēnu šobrīd iesaistīti skolotājas Intas Žubes 5.klašu matemātikas olimpiskajā komandā. 5.klašu olimpiskās komandas dalībnieki ir uzsākuši dalību A.Liepas neklātienes matemātikas skolas organizētajā jauno matemātiķu konkursā, gatavojas skolas matemātikas olimpiādei, matemātikas konkursam “Meridian” un Miksikes rīkotajam galvas rēķinu konkursam, kas sāksies 3.decembrī. 

Praktisko nodarbību cikls tehnoloģiju jomā

Līdztekus valodas un matemātikas prasmju stiprināšanai, skolēniem ir iespēja attīstīt un parādīt savas prasmes vairākos praktisko nodarbību ciklos. Skolotājs Edmunds Puriņš un Kaspars Trencis vada nodarbības tehniskajā modelēšanā 4. - 9.klašu skolēniem. Tehniskās modelēšanas nodarbībās iesaistīti vairāk kā 15 skolēni.

Visčaklāk strādā 4. klašu puiši. Nodarbību dalībnieki iegūst sākuma pamatni, uz kuras top pašu veidoti rotaļu modelīši. Skolēni jau izveidojuši kuģīti, tanku, mašīnas modelīti. Pēdējais darbs bija divplāksnis - neliels lidmašīnas modelītis. Bērniem ir iespēja veidot pašu iecerētus modeļus, bet vēl būtiski jāstiprina radošuma prasmes un fantāzija. Nodarbību dalībnieki noteikti būs solīti priekšā vienaudžiem darbā ar rokas instrumentiem! Skolēni mācās strādāt arī ar virpiņām un vertikālajiem figūrzāģiem. Šie elektroniskie instrumenti ir droši un piemēroti skolēnu vecuma īpatnībām. Būtu labi, ja uz nodarbībām skolēni nāktu ar saviem attēliem un darbu idejām!

Tehniskajā modelēšanā 5.-9.klasēm piedalās dažāda vecuma skolēni, tāpēc intereses ir daudzveidīgas. Vieni meistaro auto un lidmašīnu modeļus, citiem patīk interaktīvās spēles, bet ir arī praktiski izmantojamo izstrādājumu ražotāji. Patīk grebt karotes, daži specializējas kendama virpošanā, cits gatavo gaismekli. Visi nodarbību cikla dalībnieki ir ieguvēji, apgūtās prasmes noderēs turpmākajā dzīvē!

Skolotāja Nora Meire turpina vadīt robotikas nodarbības, kurā iesaistīti vairāk nekā 25 skolēni. Nodarbību cikla dalībniekiem ir iespēja būvēt dažādus robotu projektus, izmantojot instrukcijas, kā arī pašiem veidot savus projektus un apgūt programmēšanas pamatprincipus. Skolēni gatavojas otrajam Latvijas Robotikas čempionāta posmam, kas notiks šī gada 14. decembrī Transporta un sakaru institūtā.

Ar jaunu sparu atsācis darboties elektronikas pulciņš skolotāja Jāņa Sondora vadībā. Lai gan skolēnu skaits elektronikas nodarbībās nav liels, skolēni kopā ar skolotāju strādā ar interesantiem projektiem.

Praktisko nodarbību cikls dabaszinību jomā

Šajā mācību gadā turpinās arī praktisko nodarbību cikls dabaszinību jomā. Otro un trešo klašu skolēni pasauli sev apkārt izzina skolotājas Vinetas Mickevičas vadībā. Kopumā skolotājas vadītajās nodarbībās ir vairāk kā divdesmit jauno dabas pētnieku! Septembrī trešo klašu bērniem bija iespēja nostiprināt savas zināšanas par augiem un iepazīt tuvāk augu uzbūvi. Notika praktiskas āra nodarbības, kurās bērni veica novērojumus par pārmaiņām rudenī. Oktobrī un novembrī veicām dažādus pētījumus par rudenī raksturīgākajām pārmaiņām - krāsām un siltumu. Eksperimentējām ar dažādiem pārtikas produktiem, nonākot pie vēlama vai nevēlama rezultāta, tādejādi izdarot secinājumus, kas saistīti ne tikai ar eksperimenta norisi, bet arī ar kopsakarībām dabā un ikdienas dzīvē.

Dabaszinības ar krietni zinātniskāku lupu pēta 7.klašu skolēni skolotājas Anitas Miglenieces un 8. klašu skolēni skolotājas Ineses Orbidānes vadībā. Skolotāja Inese Orbidāne stāsta: “Nodarbību cikls veidots, lai padziļinātu skolēnu pētīšanas un eksperimentālās darbības prasmes paralēli mācību stundās īstenotajai programmai bioloģijā un ķīmijā, kā arī rosinātu skolēnu interesi par procesiem dabā un to kopsakarībām. Pulciņa nodarbībās uzsvars tiek likts uz skolēnu pētniecisko darbību. Kā galvenās mācību metodes pulciņā tiek izmantotas „prāta vētra”, demonstrējums, laboratorijas darbs, lomu spēles, situācijas analīze. Darbības mērķis ir radīt un pilnveidot skolēnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot izpratni par kopsakarībām dabā, sekmēt labvēlīgu attieksmi pret vidi, izkopt pētnieciskās un eksperimentālās prasmes. Nodarbību laikā skolēni attīsta prasmi kritiski un analītiski domāt. Pulciņā nodarbībās audzējam kristālus, veicam ūdens analīzes, izmēram trokšņu līmeni skolā, veidojam izpratni par veselīgu dzīvesveidu, nederīgām lietām dodam otro dzīvi un pētām atkritumu apsaimniekošanu.”

Ogres 1.vidusskola ir gandarīta par iespēju darboties Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Dalība projektā nozīmē ne tikai tūlītējus ieguvumus skolēniem, bet arī ļauj meklēt un atrast ilgtspējīgus risinājumus gan noteiktā jomā talantīgu bērnu atbalstam, gan tādu skolēnu atbalstam, kuriem kādā no mācību jomām neveicas.

 

2017./2018. un 2018./2019.m.g.

Ogres 1.vidusskola ir viena no četrām novada skolām, kurā tikušas īstenotas aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 ietvaros. Projekts turpinājās divus mācību gadus, un tajā tika iesaistīti skolēni no 1. līdz 9.klasei.

Skolā tikušas īstenotas ļoti daudzas un daudzpusīgas aktivitātes tika īstenotas STEM (Science Technology Engineering Mathematics jebdabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas joma), valodu, kultūrizglītības un radošo industriju un multidisciplinārā jomā.

Aktivitātes STEM jomā

Šajā jomā tika īstenotas nodarbības gan individualizētam mācību atbalstam, gan praktiskās nodarbības, gan mācību vizītes.

Individuālas pedagoga palīga konsultācijas 1.- 6. klašu skolēniem

Strādājot klasē individuāli ar skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, tika uzlabotas prasmes izmantot matemātiskās zināšanas un pielietot tās praktiskajā dzīvē. Zināšanu izpratnes līmenī visiem atbalstāmajiem ir jūtama pozitīva izaugsme. Skolēni mācās no darbīgās domāšanas pāriet uz loģiski abstrakto domāšanu. Izglītojamie prot strādāt ne tikai individuāli, bet arī pa pāriem un grupās, tā attīstot patstāvīgā darba prasmes un nostiprinot sadarbības un komunikatīvās prasmes. Svarīgi, lai katrs skolēns justos novērtēts un līdzvērtīgs saviem klasesbiedriem.

"Matemātikas olimpiskā komanda sākumskolā" un "Matemātikas olimpiskā komanda 5.-9. klasei"

Piedalīšanās šajā projektā ir lieliska iespēja strādāt ar tiem skolēniem, kuri var izdarīt vairāk – bērni kopā gatavojas dažādiem matemātikas konkursiem, turklāt ļoti veiksmīgi, jo viņi ir ieguvuši pat valsts mērogā godalgotas vietas. Tiek pildīti dažādi uzdevumi, asinot prātu, loģisko domāšanu, risināti Sudoku un ciparu mīklas, spēlētas loģiku attīstošas spēles.

Bērniem ir iespēja attīstīt savu talantu un potenciālu, pieaug skolēnu motivācija mācīties, arī pašvērtējums. Tā kā nodarbības apmeklē dažādu klašu bērni, tā ir iespēja iedraudzēties un mācīties sadarboties, turklāt skolotāji, vadot nodarbības, var izmantot skolas materiāltehnisko bāzi, kā arī, ja nepieciešams, iegādāties visu nepieciešamo nodarbību īstenošanai.

Projekta ietvaros bērni mācās pielietot loģisko domāšanu, lai atrisinātu visdažādākās problēmas: matemātikas, loģikas utt. Skolēniem ir iespēja apskatīt tēmas, kuras skolas mācību ietvaros nav iekļautas, kā arī veiksmīgi startēt dažādos konkursos un olimpiādēs skolas, novada un pat valsts ietvaros. Bērni iegūtās zināšanas varēs izmantot arī turpmāk - papildus tiek attīstīta domas pamatošanas prasme.

Nodarbību cikls un mācību vizītes "Ceļojums ar augiem", "Dabas detektīvi", "Pēti un eksperimentē" un "Ūdens pasaule"

Dalība projektā 5.-6. klašu skolēniem ir  iespēja rosināt interesi par dabā esošajām norisēm, ar skolā un sadzīvē pieejamiem līdzekļiem modelēt situācijas un skaidrot procesus, attīstot pētnieciskās prasmes. Tā ir iespēja izmantot stundās gūtās zināšanas un prasmes jaunās situācijās, darbojoties ar skolā esošajiem daudzveidīgajiem rīkiem. Paplašinot zināšanas par augiem, dzīvniekiem, klimatu un ekoloģiju, skolēni veido vides spēles, piedalās konkursos, attīsta prasmi strādāt ar informāciju. Būtiski ir tas, ka sadarbojas dažādu klašu skolēni, iepazīstot daudzveidīgu pieredzi, filozofiskajās diskusijās mācoties uzklausīt atšķirīgu viedokli un argumentēt.

Rokdarbi sākumskolā

Viss jaunais bērniem jāapgūst caur sajūtām, ar praktisku darbošanos un vingrinājumiem, līdz ar to rokdarbi bērniem ir lielisks veids, kā to panākt. Pulciņš izveidots, lai bērni varētu sekmīgāk attīstīt savu radošo potenciālu, apgūtu jaunus darba paņēmienus, iemācītos praktiski darboties ar dažādas struktūras materiāliem. Radošie uzdevumi attīsta bērnu fantāziju, skolēnu darbu publiskošana ceļ skolēnu pašvērtējumu. Tieši rokdarbi bērniem ļauj apmierināt dabisko interesi un apgūt jaunus darbības un vingrinājuma veidus, praktiski darbojoties.

Šī pulciņa būtiskākais izglītošanās virziens ir, lai skolēns gūtu nepieciešamo pieredzi un vispusīgu sagatavotību. Tas ir ļoti svarīgi, lai skolēni iemācītos strādāt komandā, respektētu cits cita viedokļus. Ļoti svarīgs ir arī pašizpausmes un radošais aspekts - radošo spēju izpausme un attīstība praktisku problēmu risinājumos, citu cilvēku un sevis izpēte, atjautības, iztēles attīstība, emocionālā pašizpausme, ideju ģenerēšana.

Pulciņā piedalās bērni no 1. – 3. klasei, kuriem ir interese un griba, liekot lietā savu izdomu, radot skaistus un estētiskus darbus. Parasti tiek izmantoti skolas piešķirtie mācību materiāli. Ir sagatavota prezentācija ar interesantākajiem bērnu darbiem.

Tehniskās jaunrades klubs sākumskolā

Tehniskā jaunrade ir viens no personības veidošanās un attīstības komponentiem. Izglītojamajiem darbojoties „Tehniskās jaunrades klubā sākumskolā” tika:

  • nodrošinātas pašizpausmes iespējas tehniskajā jaunradē;
  • apgūti konstruēšanas pamati;
  • attīstīta prasme izvēlēties atbilstošu tehnoloģiju sava darba uzdevuma realizēšanai;
  • radītas iespējas apgūt un pilnveidot prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem instrumentiem un materiāliem;
  • piedāvāts radīt jaunu, oriģinālu darbu;
  • nostiprinātas iemaņas darboties ar datoru un atrast nepieciešamo informāciju internetā;
  • padziļinātas prasmes pielietot un prezentēt savu darbu,  apgūt iemaņas analizēt rezultātus;
  • izprast pieredzes apmaiņas nozīmi;
  • sekmēt sabiedrisko aktivitāti, piedaloties izstādēs, skatēs, sacensībās un citos kopējos bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pasākumos.  

Šajā nodarbību ciklā izdevās rosināt skolēnu interesi par tehnisko jaunradi, attīstīt patstāvīgā darba prasmes un prasmi sadarboties grupās. Arī skolēni, kuriem mācību darbība sagādā grūtības, darbojās ar prieku, un ir uzlabojusies dažādu nepieciešamo prasmju un iemaņu apguve. Realizējot daudzveidīgus uzdevumus, skolēni tiek sagatavoti kvalitatīvai mācību darbībai.

Vides skola

Nodarbību laikā skolēni veica vides novērtējumu dažādās jomās - novērtēja izglītības iestādes ūdensapgādes sistēmu stāvokli, paradumus elektroenerģijas taupīšanā, stāvokli atkritumu šķirošanas jomā. Bērni apguva eksperimentu veikšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, attīstīja radošumu, atraktivitāti, prasmi prezentēt izveidotās vides izziņas spēles, piedaloties gan novada, gan valsts konkursos.

Interesantus eksperimentus noskatījās un daudz jaunu zināšanu skolēni ieguva ZINOO centra Rīgā nodarbībā. Daudz emocionālu mirkļu piedzīvots Botāniskajos dārzos Rīgā, novembra aukstumā Tauriņu mājā aplūkojot krāšņos tauriņus un pavasarī pildot uzdevumus Salaspilī - meklējot augus pēc attēliem oranžērijā, saskaitot apstādījumos skujeņus.

Pasaule dabaszinātnieka acīm

Ķīmijas eksperimentālo nodarbību laikā skolēni iemācījās strādāt ar laboratorijas traukiem, sastādīt iekārtas eksperimentu veikšanai, izmēģināt dažādus eksperimentus ķīmijā un bioloģijā, ievērojot drošas darba metodes. Veicot eksperimentālo darbību bioloģijā, skolēni iemācījās pagatavot preparātus, ieguva iemaņas strādāt ar mikroskopu, pavairot un audzēt augus. Veica pētniecisko darbību (izvirzīt pētāmo jautājumu, izteikt hipotēzi, sastādīt darba gaitu, veikt eksperimentālas darbības, analizēt, salīdzināt, izteikt secinājumus). Apskatīja apkārtējās vides nozīmi cilvēku dzīvē: enerģijas resursu taupīšanu, bezatkritumu tehnoloģijas nozīmi u.c. Skolēniem attīstījusies jēdzieniskā domāšana, spējas uztvert un analizēt apkārtējās vides problēmas. Skolēni iemācījās strādāt grupās, attīstīja pētnieciskās un radošās prasmes.

Skolēni 2018./2019. m.g. ar labiem panākumiem piedalījās Ogres novada rīkotajā pasākumā ”Skolēns eksperimentē” (ieguva 1., 3.vietu un atzinību) un Ogres novada rīkotajā „Vides spēļu konkursā” un Vides olimpiādē.

Skolēni iepazinās ar atkritumu apsaimniekošanu Getliņos. Pētīja zvaigžņotās debesis Baldones observatorijā, apmeklēja “TehnoAnnas pagrabus” un veica ķīmijas eksperimentus. Pētīja Baltijas jūras krasta floru, apmeklēja Ķemeru Nacionālo parku, Ķemeru tīreļa purvu.

Robotika iesācējiem

Skolēniem tiek attīstīta loģiskā domāšana, prasmes pēc instrukcijas izveidot robotu, saskatīt un labot kļūdas tehniskajā risinājumā, veidotas prasmes pašiem būvēt programmējamas ierīces, saskatīt simetriskumu robota būvniecībā.

Pulciņa dalībnieki ir apguvuši Lego Mindstorm EV3 vizuālās programmēšanas vidi, iepazinušies ar programmēšanas pamatjēdzieniem, programmēšanas vidi planšetēm un robota attālinātu vadību izmantojot viedierīces. Pulciņa dalībniekiem tika organizētas sacensības dažādās disciplīnās: Lego sumo, līnijsekošanā, ātrākais robots, interesantākais robots un robota tālvadībā. Dalībnieki guvuši arī labus panākumus dažādās robotikas sacensībās.

"Kokgrauži", "Koka automodelisms" un mācību vizītes "Satiec savu kokapstrādes meistaru"

Aktivitātē “Kokgrauži” piedalījās skolēni, kuriem ļoti patīk koka smarža un padziļināti interesē koka apstrādes noslēpums. Dalībnieki iepazina dažādas koku sugas, to izmantošanas iespējas, guva praktisku pieredzi kokapstrādē. Mācījās saplānot darba tehnoloģisko procesu savu ideju realizēšanā, iepazina grūto, bet interesanto amatnieka darbošanās pusi. Dalībnieki piedalījās ar kokapstrādi saistītos konkursos, kā arī bija regulāri Ogres novada un Valsts atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes dalībnieki.

Aktivitāte “Automodelisms” piesaistīja dalībniekus, kuriem ir tehniskā domāšana. Dažādu marku mašīnu un lidmašīnu modeļu izgatavošana pēc šabloniem un rasējumiem, izpratne par modeļu daudzo detaļu pielietojumu, pareizu salikšanas secību, pareizu modeļa lieluma proporciju un formu plūdlīniju izvēle, dizaina izstrāde un labākas krāsošanas paņēmienu atlase – šīs lietas dalībniekiem māca precizitāti, pacietību un telpiskuma izjūtu.

Projektā “Satiec savu kokapstrādes meistaru” dalībniekiem bija iespēja satikt izcilākos kokapstrādes meistarus Latvijā, piemēram, koka karošu meistari Līgatnē, daiļamatnieku - meistaru Grauduli  Jaunjelgavā, tāšu meistarus Zvirbuļus (izcilas personības, kuru apbrīnojamie koka darbi, milzīgā darba un dzīves pieredze ir vienreizējs paraugs jaunajiem censoņiem). Tikšanās reizēs meistari bagātīgi un dāsni dalījās ar saviem amata noslēpumiem un meistarstiķiem.

Aktivitātes valodu jomā

Individuālas pedagoga palīga konsultācijas 1.- 6. klašu skolēniem ar mācību grūtībām un traucējumiem. Strādājot klasē individuāli ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un traucējumi valodu jomā, zināšanu izpratnes līmenī vērojama pozitīva izaugsme. Visiem atbalstāmajiem uzlabojušās lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Skolēni  iemācās strādāt ar tekstu, mēģina uztvert tā galveno domu, ieraudzīt un labot kļūdas. Prot sadarboties pāros, grupās, ieklausīties citos klasesbiedros, vērtēt un izteikt savas domas, tā nostiprinot sadarbības un komunikatīvās prasmes. Individuāli strādājot, skolēni iemācījušies ilgāk noturēt uzmanību, sekot stundas gaitai, izpildīt skolotāja uzdotos uzdevumus.

Jauno žurnālistu pulciņš. Mazā skolas avīzīte.

Mazās skolas avīzītes 2017./2018. m.g. 6. numurs

Mazās skolas avīzītes 2017./2018. m.g. 5. numurs

Mazās skolas avīzītes 2017./2018. m.g. 4. numurs

Mazās skolas avīzītes 2017./2018. m.g. 3. numurs

Mazās skolas avīzītes 2017./2018. m.g. 2. numurs

Mazās skolas avīzītes 2017./2018. m.g. 1. numurs

Aktivitātes kultūrizglītības un radošo industriju jomā

Praktisko nodarbību ciklā "Meistarstiķis" un mācību vizītēs "Satiec savu tekstilmākslas meistaru" izglītojamajiem, darbojoties praktiskajās nodarbībās, uzlabojusies prasme plānot, sintezēt, salīdzināt, iepazīstot dažādus materiālus, to izmantošanas iespējas, prasmes to apstrādē, padziļināti iepazīstoties ar dažādām rokdarbu tehnoloģijām un to izmantošanas iespējām mājsaimniecībā, gūstot praktisku pieredzi tekstilmateriālu apstrādē un lietu darināšanas tehnoloģiskā procesa īstenošanā, iepazīstot materiālās kultūras mantojumu, iepazīstoties ar dažādu profesiju darba elementiem, apgūstot tos praktiskā darbībā reālās dzīves situācijās. Veidojas prasmes iegūtās zināšanas un iemaņas jēgpilni pielietot nestandarta situācijās. Nodarbībās izdevās rosināt skolēnu interesi par tekstildarbiem, attīstīt gan patstāvīgā darba prasmes, gan sadarboties grupās.

Šogad olimpiāžu laureāti un aktīvi tekstildarbu radītāji projekta ietvaros devās mācību vizītēs uz mākslinieciskās ādas apstrādes darbnīcu “Mazā kāpa” Koknesē, radošo darbnīcu RADADA sietspiedes tehnikas apgūšanai, tautas lietišķās mākslas studijas “Saiva” aušanas darbnīcu un meistardarbnīcām Ogres tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļā.

Praktisko nodarbību ciklā "Kad grafika satiekas ar glezniecību” skolēni iemācījušies plānot darbu un apzināt resursus, lai radīt ideju vai radīto ideju īstenotu, nebaidoties no nenoteiktības un spontanitātes. Bērni ir iemācījušies patstāvīgi sekot iepriekš izvirzītu snieguma kritēriju izpildei un paši nosaka, kā radošos darbus uzlabot. Šajās nodarbībās veidojusies labvēlīga attieksme saskarsmē starp skolēniem, dažādu viedokļu atpazīšana un respektēšana.

10 skolēnu grupa apmeklēja izstādi par plakātu kultūras attīstību Latvijā (Rīgā). Skolēnu  komanda piedalījās Ogres novada vizuālās mākslas konkursā “Portrets”. Skolēnu komanda veidoja virtuālo izstādi Ogres 1.vidusskolas Karjeras dienai.

Šajā mācību gadā skolēni veidojuši skolas 100-gades zīmju projektus, nospiedumu radošo tehniku bāzi vizuālās mākslas kabinetam, piedalījušies konkursā “Visas manas košas krāsas“ un ieguvuši 1.pakāpes diplomus, piedalījušies Ogres novada vizuālās mākslas olimpiādē “Iepakojuma dizains”, kā arī konkursā  „Raiņa dzeja – mākslā” un izstādē Jasmuižā.

Virtuālā izstāde

Radošā darbnīca "Teātra meistarklases". Ogres 1.vidusskolas teātra pulciņa dalībnieki guva radošas darbības pieredzi profesionāļu vadībā. Valmieras teātra aktieris Mārtiņš Meiers un biedrības “Teātris un izglītība” priekšsēdētāja - režisore Ligita Smildziņa vadīja jaunajiem aktieriem meistarklases, kurās skolēni attīstīja aktiermeistarību un sadarbības prasmes, apguva improvizācijas teātra spēļu elementus, mācījās sazināties ar balsi bez vārdiem - izmantojot tembru, ritmu un skaņas augstumu, izspēlēja dažādas etīdes un saņēma atgriezenisko saiti. Saskarsme ar pieredzējušo režisori un aktieri radīja skolēnos lielu interesi par teātra mākslu un apjausmu, cik interesants un grūts ir aktiera darbs.

Aktivitātes multidisciplinārā jomā

Nodarbību ciklā "Jaunais uzņēmējs" un mācību vizītēs uzņēmumos skolēni attīsta savu radošumu, iegūst zināšanas par reģionālo un nacionālo uzņēmējdarbību. Apmeklē uzņēmumus un paši izmēģina prasmes uzņēmējdarbībā, veidojot skolēnu mācību uzņēmumus (SMU) - sākot no idejas radīšanai līdz tās veiksmīgai realizēšanai un pārdošanai. SMU ir piedalījušies reģionālajos (Ogres rudens, ziemas un pavasara) tirdziņos, kā arī nacionālajos Junior Achievement gadatirgos Rīgā, kur guva atzinību, saņemot apbalvojumu - inovatīvākā biznesa ideja.

Skolēni sadarbojas, komunicē, praktiski darbojas un reprezentē savas idejas, apgūst zināšanas par cenu veidošanos, izdevumiem, ieņēmumiem, peļņu, mārketinga aktivitātēm un pamatlietām biznesa plāna veidošanā. Iegūtās prasmes un zināšanas skolēniem palīdz ieraudzīt pievienoto vērtību savai darbībai un uzņēmību pārvērst ideju reālā produktā, kas ilgtermiņā var nest arī peļņu.