Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Pumpurs

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
(ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Lai nonāktu projekta mājas lapā, klikšķiniet uz projekta logotipa

No 2019.gada 1.marta Ogres 1.vidusskolā tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS), kas paredzēts, lai mazinātu to 5.-12.klašu bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekta mērķis: mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību.

Projekta pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Ar pašvaldības starpniecību paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, papildu ēdināšanu, kā arī individuālo mācību priekšmetu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12.klasei. Projekta īstenošanas laiks ir no 2019.gada marta līdz 2022.gada decembrim. Projekta koordinatore Ogres 1.vidusskolā ir skolotāja Dace Čuhnova.

Skolēni un vecāki! Ja domājat, ka skolēnam ir risks pārtraukt mācības un neiegūt izglītību, lūdzu skolas e-klases pastā sazinieties ar skolotāju Daci Čuhnovu vai klases audzinātāju!

Ogres 1. vidusskolā sākot ar 2019. gada 1. oktobri projekta ietvaros atbalstu saņem 114 skolēni no 5. līdz 12. klasei. Ar skolēniem strādā profesionāla 40 pedagogu liela komanda- mācību priekšmetu skolotāji, sociālie pedagogi, psiholoģe, pedagogi, kas sniedz konsultatīvo atbalstu.

Projekta “PuMPuRS”  koordinatore Dace Čuhnova stāsta, ka katram projektā iesaistītajam skolēnam izveidots individuālais atbalsta plāns, balstoties uz skolēna vajadzībām. Projekta ietvaros tiek sniegts papildu atbalsts skolēniem izpratnei par mācību priekšmetiem un sekmīgai programmas apguvei. Tās ir individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, kurās skolēns apgūst iepriekšējos gados neapgūto, saņem diferencētu pieeju mācību satura izskaidrošanā un piemērotu atbalstu spēju attīstīšanā. “Visvairāk atbalsta un individuālas pieejas izglītojamie saņem matemātikas, latviešu valodas, krievu valodas un angļu valodas konsultācijās. Nozīmīgs ir sociālo pedagogu ieguldītais darbs skolēnu pozitīvas emocionālās attieksmes veicināšanā, ticībā savām spējām. Skolēniem ir svarīgi justies atbalstītiem, sadzirdētiem un uzklausītiem,” atklāj D.Čuhnova, uzsverot, ka skolotāji, skolēni un viņu vecāki paveikto projekta ietvaros vērtē ļoti pozitīvi.

Ogres 1. vidusskolā interese par dalību projektā pieaug. D. Čuhnova atzīst, ka vecāki un skolēni paši interesējas par iespēju piedalīties projektā.