Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Skolas dokumenti

Ogres 1. vidusskola ir Ogres novada domes dibināta izglītības iestāde. Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Ogres novada domes apstiprināts Ogres 1. vidusskolas nolikums.

Skolas darba plāns trim gadiem tiek izklāstīts Ogres 1. vidusskolas attīstības plānā, bet katra gada prioritātes, sasniedzamie rezultāti un uzdevumi Ogres 1. vidusskolas darba plānā. Ik gadu skola papildina skolas pašvērtējuma ziņojumu, kas līdz katra mācību gada 1. septembrim tiek publicēts skolas mājas lapā.

Izglītības procesa organizāciju, skolēnu pienākumus, tiesības un uzvedības noteikumus, vecāku pienākumus un tiesības sadarbībā ar skolu, skolēnu un vecāku sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību un citus skolas darba organizācijas jautājumus nosaka Darba režīms un iekšējās kārtības noteikumi. Skolas darbinieku gaitas nosaka Darba kārtības noteikumi. COVID - 19 piesardzības pasākumi noteikti skolas iekšējos noteikumos Kārtība, kādā Ogres 1. vidusskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Skolas pārvaldē iesaistīti gan pedagogi, gan vecāki un skolēni. Visi minētie sadarbojas Skolas padomē, kuras darbību nosaka Skolas padomes reglaments. 4. - 5., 6. - 9. un 11. - 12. klašu skolēnu pašpārvalžu darbību nosaka Skolēnu pašpārvaldes nolikums. Pedagogu sadarbību skolā nosaka Metodiskās padomes un komisiju reglamenti. Pedagoģiskajā padomē satiekas visi skolas pedagogi, bet metodiskajā padomē tiekas metodisko komisiju un grupu vadītāji.

Skolēnu mācību darbs tiek vērtēts saskaņā ar izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 1. - 9., 11. un 12. klasei.

1. - 3. klašu skolēnu dienas gaitas nosaka arī Pagarinātās dienas grupas kārtība.

Lai novērtētu teicamu un izcilu skolēnu un pedagogu darbu, izstrādāta Ogres 1. vidusskolas apbalvojumu piešķiršanas kārtība.

Atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai skola publicē Mācību literatūras sarakstu 2020. - 2023. gadam.

Citi skolas dokumenti