Tālr.: +371 65035929
E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV5001
Uzzini vairāk
Aktualitātes
Pamatizglītība

Skolēnu uzņemšana 1. klasē

Skolēnu uzņemšanu 1. klasē nosaka Ogres novada saistošie noteikumi “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”. Ar noteikumiem iespējams iepazīties šajā sadaļā.

Elektronisku pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1. klasē jaunajam mācību gadam notiek no pirmās darba dienas februāra mēnesī līdz 31. martam. Pieteikšanās notiek Ogres novada pašvaldības interneta mājas lapā, un to organizē Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvalde. Ja vecāks noteiktajā laikā nav reģistrējis bērnu uzņemšanai 1. klasē, tam jāaizpilda pieteikums un pēc 15. aprīļa tas jāiesniedz izglītības iestādē.

Informācija par vietas piešķiršanu Ogres 1. vidusskolā tiek publicēta Ogres novada pašvaldības interneta mājas lapā 15. aprīlī. Līdz 1. jūnijam īpaši izveidota skolas komisija sadala topošos pirmklasniekus pa klasēm un publicē skolēnu dalījumu klasēs skolas interneta mājas lapā. Komisijas darbu, kā arī citus skolēnu uzņemšanas 1. klasē jautājumus reglamentē mūsu skolas iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres 1. vidusskolas pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmās”. Ar šiem noteikumiem varat iepazīties šajā saitē.

1. No 1. jūnija līdz 7. jūnijam iesniegumu par bērna uzņemšanu Ogres 1. vidusskolā varat aizpildīt elektroniski (iesniegums MS Word formātā šajā saitē, PDF formātā šajā saitē) un atsūtīt uz skolas e-pastu ogres1vsk@ogresnovads.lv. Optimāls risinājums ir elektroniski parakstīts iesniegums, bet pieņemsim arī skenētus dokumentus.

2. Ja elektronisko iesniegšanu nevarat veikt, iesniegumu par bērna uzņemšanu Ogres 1. vidusskolā varat uzrakstīt un iesniegt arī klātienē skolas lietvedībā no 1. jūnija līdz 7. jūnijam. Lietvedības darba laiks ir no plkst. 8.00 līdz 16.00.

3. Bērna vecāks ne vēlāk kā līdz 7. jūnijam skolas interneta mājas lapā piesaka Ogres novada skolēna karti. Skolēna kartes pieteikšana veicama īpašā vietnē (vietne šajā saitē).

4. No 1. līdz 7. jūnijam vecākiem uz skolu būs jāatnes arī šādi dokumenti:

4.1. uzrādīt bērna dzimšanas apliecības oriģinālu;

4.2. izziņa par pirmsskolas izglītības satura apguvi un bērna sasniegumu apraksts;

4.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

5. Līdz 31. augustam vecākam uz skolu jāatnes bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u).

Skolēnu uzņemšana 2. - 9. klasē

No 2. līdz 9. klasei skolēni Ogres 1. vidusskolā tiek uzņemti pieteikumu secībā, ja attiecīgajā klašu posmā ir brīvas vietas. Skolēnu uzņemšanu skolā reglamentē mūsu skolas iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres 1. vidusskolas pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmās”. Ar šiem noteikumiem varat iepazīties šajā saitē.

Tā kā skolēnu skaits 1. - 3. klasē ir ne vairāk kā 22 skolēni, bet 4. - 9. klašu posmā skolēnu skaits klasē ir 26, tad pēc trešās klases tiek veidoti jauni klašu kolektīvi. Šo procesu reglamentē mūsu skolas iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā Ogres 1. vidusskolā tiek veidotas 4. klases”. Ar noteikumiem varat iepazīties šajā saitē.

Pieteikuma formas (pdf formātā - šajā vietnē, Google doc formātā - šajā vietnē).