Koris

Skolotājs: Linda Rozentāle- Auziņa

Klašu grupa: 2. - 4. klase

Mūzika ļauj labāk izprast sevi un pasauli sev apkārt. Ikvienam koristam ar prieku patīk dziedāt un būt uz skatuves, iepriecinot sevi un klausītājus. Interešu izglītības programma piedāvā iespēju 2. – 4. klašu skolēniem attīstīt muzikālās zināšanas un prasmes, uzlabot savu dziedātprasmi, attīstīt muzikālo dzirdi un atmiņu, pilnveidot saskarsmes un sadarbības prasmes. Koristu dziesmu kamoliņā ir savijušās daudzas latviešu tautasdziesmas un bērnu dziesmas, bērni mācās dziesmas arī par dabu, dzīvniekiem. Kora dziedātāji ir tie, kuri veido un attīsta skolas tradīcijas, piedaloties skolas pasākumos – valsts svētku, Ziemassvētku, pavasara koncertos, kas veltīti ģimenei, un citos skolas svētkos. Ar prieku un azartu 2. – 4. klašu koristi ik gadu piedalās starpnovadu koru skatē, kā arī sadziedāšanās svētkos – Ogres novada interešu izglītības festivālā.