Uzņemšana

Skolas vide

Sakārtota, atbalstoša un droša. Skolai ir atbilstošs materiāltehnisko resursu klāsts, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesu. Skola nodrošina radošu un lietpratībā balstītu mācību un audzināšanas darbu, izmantojot mūsdienīgas informāciju tehnoloģijas.

Sadarbība un atbalsts

Skola, kurā atbalsta katra skolēna mācīšanos un darbojas kā mācīšanās organizācija, kura pastāvīgi mainās un pielāgojas jauniem apstākļiem.

Kompetences un sasniegumi

Skolā notiek mērķtiecīgs darbs, attīstot katra skolēna stiprās puses un talantus. Ir izveidota sistēma darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem, kuri gūst sasniegumus olimpiādēs, konkursos, sacensībās. Izglītojamajiem tiek nodrošinātas individuālās/fakultatīvās nodarbības.

Izglītības programmas

1. - 9. klase

Pamatizglītības programma

Programmas kods: 21011111

Licences nr.: V_3355

Licences datums: 29.07.2020

1. - 9. klase

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences nr.: V_3356

Licences datums: 29.07.2020

12. klase

Vispārējās vidējās izglītības programma

Programmas kods: 31016011

Licences nr.: V_3425

Licences datums: 31.07.2020

1. - 9. klase

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Programmas kods: 21015811

Licences nr.: V_7149

Licences datums: 18.10.2023