Mācību darbs

1. – 3. klase

2023./2024. mācību gadā 1. – 3. klašu posmā ir 19 klases, katrā klasē mācās 20 – 22 skolēni, vienā 1. klasē 26 skolēni.

1. – 3. klašu skolēni mācās atbilstoši pamatizglītības programmai (skatiet šajā saitē), speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (skatiet šajā saitē) un speciālās pamatizglītības programmai izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (skatīt šeit).

Skolēniem, kuri mācās speciālās pamatizglītības programmā, tiek izveidots individuāls mācību plāns, iir iespēja apmeklēt logopēdu un speciālo pedagogu. Veicot nākamo 1. klašu skolēnu sadali  paralēlklasēs, vērā tiek ņemts pieteikumu anketās vecāku norādītās iespējamās skolēnu mācīšanās grūtības, lai šos skolēnu pēc iespējas vienmērīgāk sadalītu klasēs. Vairāk par skolēnu uzņemšanu un sadalījumu klasēs var uzzināt mājas lapas sadaļā “Uzņemšana”.

1. – 3. klasēs strādā viens pedagoga palīgs katrā klašu grupā. Skolēniem ir iespēja apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas, tās tiek nodrošinātas gan pirms stundu sākuma, gan pēc stundām.

Skolā ir vienota kārtība mācību sasniegumu vērtēšanā (kārtību skatiet šajā saitē).  1. un 2. klasēs skolēni mācās lietot plānotājus. 3. klasēs obligāts skolēna dokuments ir  dienasgrāmata.

Skolā tiek izstrādāti vienoti noslēguma darbi matemātikā un latviešu valodā 3. klasēs, kas ļauj novērtēt skolas kopējo sniegumu bērnu izglītošanā.

Nodrošinot atbalstu talantīgajiem skolēniem, skola piedāvā darboties matemātikas olimpiskajā komandā.

Skolēni regulāri piedalās starptautiskajā  matemātikas konkursā  “Ķengurs”.

1. – 3. klasēs mācību stundu saraksts veidots kā modulāra apmācību sistēma: dabaszinības, sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas un vizuālā māksla tiek apgūtas pa nedēļām, tā skolēniem veidojot izpratni par kādas tēmas kopumu, to nesadrumstalojot.

2022./23. m.g. ieviesta tradīcija, kurā 1. semestra noslēgumā klases audzinātājs svinīgajam pasākumam “Vērtības – tavas un manas” no klases  izvirza skolēnu, kurš  pusgada laikā klases kolektīvā novērtēts kā  zinātkārs, mērķtiecīgs, atbildīgs vai draudzīgs.

2. semestra noslēgumā 2 skolēni no katras klases, kuriem ir vislabākie mācību rezultāti, piedalās pasākumā “Liecības pie direktores”.

Ārpus skolas liela daļa 1. – 3. klašu skolēnu četras reizes gadā apmeklē koncertlektorijus “Mūzika Tev”, apvienojot šos braucienus ar muzeja apmeklējumiem, kas saistīti ar mācību saturu.

1. – 3. klašu skolēni mācās skolas trešajā korpusā. Katra klašu grupa atrodas savā stāvā. Atrašanās vienā korpusā ļauj skolas telpas piemērot tieši 1. – 3. klašu skolēnu vajadzībām. Ar vecāku un skolotāju iniciatīvu un entuziasmu 1. – 3. klašu gaiteņu sienas un grīdas rotā dažādas izglītojošas spēles.

Āra nodarbībām tiek izmantota “Zaļā klase”, ko katru gadu skolotāji, izmantojot dažādu projektu finansējumu, papildina un iekārto.

4. – 9. klase

2023./2024. mācību gadā 4. – 9. klašu posmā ir 30 klases, katrā vidēji 26 skolēni. 4. – 9. klašu skolēni mācās atbilstoši pamatizglītības programmai (skatiet šajā saitē), speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (skatiet šajā saitē) un speciālās pamatizglītības programmai izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (skatīt šeit).

4. klašu skolēniem liels izaicinājums ir adaptēties pamatskolas posmā, mācīties uzņemties atbildību un draudzēties, jo pēc 3. klases tiek veidoti jauni klašu kolektīvi. Skolēni pakāpeniski pielāgojas jaunam darba ritmam, aktīvi piedalās dažādos konkursos un olimpiādēs. 6. klasē skolēni jau lielākoties ir izveidojuši un nostiprinājuši patstāvīgā darba prasmes un demonstrē savu sniegumu valsts monitoringa darbos.

7. klasē skolēni sāk apgūt jaunus mācību priekšmetus: inženierzinības, ģeogrāfiju un bioloģiju, no 8. klases tiek apgūta arī fizika un ķīmija. 6. un 9. klašu skolēni vienu reizi nedēļā apgūst teātra mākslu, 4. un 7. klašu skolēni reizi divās nedēļā apgūst peldētprasmi.

Mācību process bieži tiek organizēts, izmantojot blokstundas – divas secīgas mācību stundas vienā mācību priekšmetā. Lai nedaudz samazinātu mācību priekšmetu skaitu nedēļas ietvarā, daži mācību priekšmeti tiek dalīti mācīšanai pāra un nepāra nedēļās. Mācību stundas notiek ne tikai skolā, bet arī ārpus tās.

Skola piedāvā atbalstu gan skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, gan talantīgajiem skolēniem.

Lai nodrošinātu pietiekamu atbalstu, klasē drīkst būt ne vairāk kā četri skolēni, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Skolēniem, kuri mācās speciālās izglītības programmā, 1 – 2 reizes nedēļā notiek papildkonsultācijas latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, kā arī dabaszinībās (4. – 6. klase) un Latvijas un pasaules vēsturē (7. – 9. klase). 4. – 6. klašu skolēniem pieejams pedagoga palīga atbalsts gan mācību stundu laikā, gan pēc mācību stundām papildkonsultācijā.

Lai atbalstītu skolēnu talantus, skolēniem ir iespējams apmeklēt mācību priekšmetu olimpiskās komandas dažādos mācību priekšmetos. Tajās skolēni ne tikai gatavojas mācību priekšmetu olimpiādēm, bet visa mācību gada garumā pēta un izzina ar noteikto jomu saistītus jautājumus, apspriež jaunumus pasaulē un ir kopā ar vienaudžiem, kuriem konkrētā mācību joma vai priekšmets interesē vairāk.

12. klase

Vidusskolēniem jāapgūst trīs no skolas  piedāvātajiem deviņiem padziļinātajiem kursiem – Latviešu valoda un literatūra II, Angļu valoda II, Sociālās zinātnes II, Fizika II, Ķīmija II, Bioloģija II, Matemātika II, Dizains un tehnoloģijas II, Programmēšana II. Lai iegūtu vispārējās vidējās izglītības atestātu, visiem skolēniem obligāts ir arī padziļinātais kurss Projekta darbs. Skolēniem ir iespēja izvēlēties un izstrādāt pētniecisko, jaunrades vai sabiedrisko darbu saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem.

Divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem skolēnam ir jākārto eksāmens. Eksāmena veiksmīga nokārtošana ir obligāts nosacījums vispārējās vidējās izglītības atestāta iegūšanai.

Pamatkursu izvēle

Lai attīstītu skolēnu spēju risināt kompleksas problēmas, vairums pamata kursu vidusskolēniem ir vienādi. Valodu mācību jomā visi skolēni apgūs pamatkursu Latviešu valoda I, Literatūra I un Angļu valoda I. Turpinot pamatizglītības posmā apgūto svešvalodu, skolēns apgūs vai nu kursu Krievu valoda, vai arī kursu Vācu valoda. Visiem skolēniem, kuri nekārto centralizēto eksāmenu padziļinātajā kursā Angļu valoda II, ir jākārto eksāmens pamatkursā Angļu valoda I.

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā visi skolēni apgūst pamatkursu Vēsture un sociālās zinātnes I.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā visi skolēni apgūs pamatkursu Kultūra un māksla I, kura ietvaros skolēniem ir iespējams izvēlēties un apgūt vizuālo mākslu, mūziku vai teātra mākslu.

Dabaszinātņu mācību jomā visi skolēni apgūs pamatkursu Fizika I, Ķīmija I, Bioloģija I un Ģeogrāfija I.

Matemātikas mācību jomā visi skolēni apgūs pamatkursu Matemātika I. Visiem skolēniem, kuri nekārto centralizēto eksāmenu padziļinātajā kursā Matemātika II, jākārto eksāmens pamatkursā Matemātika I.

Tehnoloģiju mācību jomā skolēni var izvēlēties apgūt vai nu pamatkursu Datorika, vai Programmēšana I, vai arī Dizains un tehnoloģijas I. Ja skolēns vēlas apgūt padziļināto kursu Programmēšana II, tam jāapgūst pamatkurss Programmēšana I. Ja skolēns vēlas apgūt padziļināto kursu Dizains un tehnoloģijas  II, viņam jāapgūst pamatkurss Dizains un tehnoloģijas I.

Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā visi skolēni apgūst kursu Sports un veselība. Vidusskolas laikā skolēnam jāizvēlas un jāapgūst viena no komandu spēlēm – volejbols vai basketbols, viena no vienspēlēm – badmintons vai galda teniss, jāizvēlas un jāapgūst viens no kustību mākslas veidiem – dejas vai fitness, jāizvēlas un jāapgūst viena no divām āra fiziskajām aktivitātēm – vieglatlētiku vai riteņbraukšanu/slēpošanu. Kādu no iepriekš minētajām aktivitātēm skolēni varēs aizvietot ar peldēšanu baseinā.

Specializēto un fakultatīvo kursu izvēle

Papildus pamatkursiem un padziļinātajiem kursiem skolēnam ir iespēja izvēlēties specializētos kursus. Mūsu skola piedāvā vairākus specializētos kursus – Cilvēka bioloģija, Filozofija, Projektu vadība, Psiholoģija, Spāņu valoda, Uzņēmējdarbības pamati.