Koris

Skolotājs: Ilze Briede

Klašu grupa: 5. - 9. klase

5. – 9. klašu koris ir draudzīgs kolektīvs, kas aicina izvēlēties mūziku par nozīmīgu dzīves sastāvdaļu. Kora programmas mērķis ir atraisīt katra dziedātāja radošās spējas, sekmēt emocionālo labsajūtu, kā arī pilnveidot koristu zināšanas par latviešu komponistiem un to daiļradi. Koris piedalās dažādos skolas pasākumos un koncertos. Ar labiem panākumiem startējam starpnovadu skolu koru skatēs 2013. gadā, izcīnot iespēju pārstāvēt Ogres novadu Vidzemes koru skates II kārtā Valmierā. 2017. gadā piedalījāmies Gulbenes dziesmu dienā – ne tikai dziedājām pilsētas estrādē, bet arī piedalījāmies radošajās darbnīcās, veidojot kora karogu. Mūsu galvenais virzītājspēks ir vēlme piedalīties katros nākamajos Latvijas Skolu un jaunatnes dziesmu svētkos, tā piepildot daudzu dziedātāju bērnības sapni.