Uzņemšanas kārtība 1. klasē 2023./2024. m.g.

Piesaki savu bērnu Ogres 1. vidusskolā!

Skolēnu uzņemšanu 1. klasē nosaka Ogres novada saistošie noteikumi “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”. Ar noteikumiem iespējams iepazīties šajā sadaļā.

Informācija par vietas piešķiršanu skolā tiek publicēta Ogres novada pašvaldības mājas lapā 15. aprīlī. Līdz 1. jūnijam īpaši izveidota skolas komisija sadala topošos pirmklasniekus pa klasēm un publicē skolēnu dalījumu klasēs skolas mājas lapā. Komisijas darbu, kā arī citus skolēnu uzņemšanas 1. klasē jautājumus reglamentē mūsu skolas iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres 1. vidusskolas 1. klasē pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmās”. Ar šiem noteikumiem varat iepazīties šajā saitē.

 

  1. No 1. jūnija līdz 8. jūnijam izglītības iestādē iesniedz:
    1. iesniegumu par bērna uzņemšanu skolā aizpildītu elektroniski (iesniegums MS Word formātā šajā saitē, PDF formātā šajā saitē) un nosūtot uz skolas e-pastu kanceleja@ogres1v.lv vai klātienē (kancelejas darba laiks no pl. 08.00 līdz 16.00.);
    2. izziņu par pirmsskolas izglītības satura apguvi un bērna sasniegumu aprakstu;
    3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;
  2. Līdz 31. augustam iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).
  3. Bērna vecāks līdz 8. jūnijam piesaka Ogres novada skolēna karti (vietne šajā saitē).